Jak zostać agentem ubezpieczeniowym? Informacje krok po kroku!

Szkolenie na agenta ubezpieczeniowego, a następnie egzamin

   

szolenie Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej i wyborze odpowiedniego partnera, z którym będziemy współpracować, przychodzi czas na - szkolenie na agenta ubezpieczeniowego.

Trwa ono co najmniej 152 godziny i obejmuje szereg zagadnień związanych z ubezpieczeniami, prawem czy nawet finan-sami. Dużą część zajmuje również szkolenie produktowe, które jest jednak uzupełniane na bieżąco, podczas normalnej współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jednak zdecydowanie najważniejszą częścią okazuje się być etyka zawodowa, która niestety bywa czasem nadużywana.

Weźmy pod uwagę hipotetyczną sytuację. Do agenta ubezpieczeniowego zgłasza się nauczyciel ze szkoły i prosi o ofertę. Dotyczyć ma ona ubezpieczenia grupy pięćdziesięciu osób (młodzieży szkol-nej), którzy wyjeżdżają na zagraniczną wycieczkę. Chodzi o przygotowanie oferty kosztów leczenia w dwóch wariantach: bez sportów ekstremalnych i z uwzględnieniem sportów wysokiego ryzyka (mło-dzież będzie jeździła na nartach). Agent znajduje cztery oferty:

Ubezpieczyciel A: 744 zł i 1116 zł
Ubezpieczyciel B: 1210 zł i 1815 zł
Ubezpieczyciel C: 1261 zł i 1512 zł
Ubezpieczyciel D: 805 zł i 2551 zł

Zakładając, że agent od każdej transakcji otrzymuje takie samo (procentowo) wynagrodzenie, to naj-ważniejsze okazuje się być „sprzedanie” najdroższej oferty. Taka sytuacja jest jednak krótkowzroczna, bowiem raz zniechęcony klient już nigdy więcej nie skorzysta z naszych usług. Z tego powodu najlep-szym rozwiązaniem wydaje się być zawsze oferowanie kilku różnych alternatyw, spośród których wy-brana zostanie najlepsza. Klientowi gwarantuje to otrzymanie najlepszych warunków a agentowi za-spokojenie potrzeb drugiej strony. Dzięki takiej transakcji jesteśmy w stanie zyskać zadowolonego klienta, który z kolejnymi wyjazdami będzie przychodził właśnie do nas.

Po pozytywnym zakończeniu szkolenia przychodzi w końcu czas na egzamin. Składa się on ze stu pytań, które obejmują głównie ubezpieczenia na życie, samochodowe, zdrowotne, majątkowe i powią-zane z funduszami inwestycyjnymi. By zdać egzamin konieczne jest uzyskanie co najmniej 66% punktów. Nieco pocieszające jest to, że jeśli z jakichś przyczyn nie udałoby nam się osiągnąć tego pozio-mu,to do egzaminu możemy podejść ponownie bez konieczności rozpoczynania szkolenia od nowa.

Trzeba też pamiętać, że poza szkoleniem podstawowym dostępne są szkolenia dodatkowe, trwające 48 godzin. Są one skierowane do osób które przeszły szkolenie podstawowe i zdały egzamin, a chcą rozpocząć współpracę z kolejnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zazwyczaj największą część takich szkoleń obejmują informacje dotyczące konkretnych produktów ubezpieczeniowych.

 

Copyright